BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Monday, 25 June 2012

SEJARAH PERTUBUHAN


NAMA

Pertubuhan ini dikenali sebagai Yayasan Anak Yatim Al-Khair Seremban Negeri Sembilan. Ini termaktub selepas merujuk sebagai 'Persatuan'

TEMPAT PERNIAGAAN

Tempat perniagaannya yang berdaftar dialamat No.284, Jalan Rahmat 2, Taman Temiang Jaya, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia atau di mana-mana tempat lain sebagaimana yang ditentukan dari semasa ke semasa akan diputuskan oleh Jawatankuasa. Tempat perniagaan yang berdaftar Persatuan tidak boleh diubah tanpa kelulusan Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu

BENDERA, SIMBOL, LENCANA DAN TANDA KEBESARAN LAIN
TIADA
(Sekiranya Persatuan bercadang untuk mempunyai mana-mana di atas, penerangan dan penjelasan maksudnya perlu dinyatakan. Dibukukan sebagai lampiran simbol yang digunakan)


TUJUAN DAN MATLAMAT PERTUBUHAN

 • Memelihara, mendidik, mengasuh dan memajukan anak-anak yatim dan anak-anak miskin dalam Negeri Sembilan
 • Membina, membeli atau menyewa premis, bangunan atau kompleks bagi menempatkan anak-anak yatim dan anak-anak miskin supaya mereka boleh tinggal bersama-sama seperti adik-beradik di bawah satu bumbung dalam jagaan Pertubuhan ini tertakluk kepada Akta Pusat Jagaan
 • Membiayai dan menguruskan persekolahan anak-anak yatim dan anak-anak miskin bagi mencapai tujuan-tujuan diatas.
 • Memberi hadiah, biasiswa, bantuan kewangan, saguhati dan sumbangan.
 • Pihak Pertubuhan juga mengalu-alukan pada sesiapa yang bermurah hati untuk menghulurkan sebarang sumbangan dan bantuan dari segi kewangan dan barang keperluan anak-anak yatim dan anak-anak miskin ini amatlah dihargai.
 • Pertubuhan ini sentiasa menitikberatkan semua aspek dari segi pembelajaran, akidah, ugama seperti sembahyang, mengaji dan seumpamanya untuk anak-anak yatim dan anak-anak miskin ini.
 • Pertubuhan Anak-anak Yatim Al-Khair ini menempat dua asrama iaitu satu untuk anak-anak lelaki dan satu untuk anak-anak perempuan.
 • Asrama lelaki ditempatkan di alamat No 449, Taman England Garden, Jalan Sikamat, Seremban, N.Sembilan dan asrama perempuan pula bertempat di No 9, Jalan Gedung Lalang 8, Ampangan, Seremban.N.Sembilan.

ANAK YATIM LELAKI SERAMAI TUJUH (7) ORANG


ANAK YATIM PEREMPUAN SERAMAI SEMBILAN (9) ORANGKEAHLIAN

 • Keanggotaan dibuka kepada semua warganegara Malaysia; Kaum Melayu Agama Islam; Umur 18 tahun dan ke atas dan menetap di Seremban Negeri Sembilan. 
 • Tiap-tiap permohonan untuk menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli yang sedia ada dan hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha untuk meneliti permohonan itu dan, mengemukakan kepada Jawatankuasa untuk diluluskan. Jawatankuasa boleh mengikut budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi apa-apa sebab daripadanya.
 • Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang disebut diatas, hendaklah membayar yuran keahlian ditetapkan dan yuran bulanan yang pertama, akan diterima sebagai ahli Persatuan dan adalah berhak kepada semua keistimewaan keanggotaan.
 • Seorang pelajar universiti atau kolej universiti tidak akan layak untuk menjadi ahli tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada Naib Canselor universiti berkenaan.
BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN
 • Bayaran masuk dan yuran yang perlu dibayar adalah seperti berikut: - Yuran Masuk RM 5.00 (Ringgit Malaysia Lima Sahaja) yuran tahunan RM 5.00 (Ringgit Malaysia LIMA SAHAJA)
 • Yuran tahunan hendaklah dibayar kepada Bendahari terlebih dahulu dalam tempoh 30 hari pertama setiap tahun
 • Ahli yang membiarkan hutang yurannya lebih daripada satu tahun akan menerima surat peringatan yang ditandatangani oleh Setiausaha atau wakilnya dan hilanglah hak-hak keistimewaannya sebagai ahli sehingga hutangnya dijelaskan.
 • Mana-mana ahli yang membolehkan tunggakan melebihi tiga tahun secara automatik hendaklah terhenti menjadi ahli Persatuan, dan Jawatankuasa boleh mengarahkan tindakan undang-undang diambil terhadapnya, dengan syarat bahawa mereka berpuas hati bahawa dia telah menerima notis kerana dia berhutang.
 • Jawatankuasa hendaklah mempunyai kuasa menetapkan yuran masuk semula bagi mana-mana orang yang telah dilucutkan keahliannya melalui tunggakan yuran tahunannya.
 • Yuran khas atau kutipan wang daripada ahli-ahli untuk perkara yang tertentu boleh dipungut dengan persetujuan mesyuarat agung ahli-ahli. Sekiranya ada ahli yang mungkir membayar wang yuran tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka wang itu akan dianggap sama seperti hutang yuran tahunan.
PERLETAKAN JAWATAN DAN PENAMATAN
 •  Mana-mana ahli yang hendak berhenti dari Pertubuhan hendaklah memberi dua minggu notis secara bertulis kepada Setiausaha dan hendaklah menjelaskan segala hutangnya.
 • Mana-mana ahli yang gagal mematuhi peraturan-peraturan Pertubuhan atau telah bertindak dalam cara yang akan mencemarkan nama baik Pertubuhan boleh dipecat atau digantung untuk satu tempoh masa sebagai Jawatankuasa difikirkannya patut. Sebelum Jawatankuasa memecat atau menggantung ahli tersebut, ahli itu hendaklah diberitahu alasan bagi pemecatan atau penggantungan secara bertulis dan diberi peluang untuk memberi penjelasan dan membersihkan dirinya sendiri. Penggantungan atau pengusiran hendaklah dikuatkuasakan, melainkan jika dibatalkan oleh mesyuarat agung itu atas rayuan oleh ahli tersebut.
MESYUARAT AGUNG
 • Pihak berkuasa tertinggi Pertubuhan adalah terletak hak pada mesyuarat agung ahli-ahli. Sekurang-kurangnya separuh daripada keahlian mengundi atau ahli-ahli mengundi yang hadir mewakili dua kali jumlah ahli-ahli jawatankuasa, mengikut mana yang kurang, hendaklah hadir di mesyuarat agung bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat dan untuk membentuk suatu kuorum mesyuarat.
 • Jika setengah jam selepas masa yang ditetapkan bagi mesyuarat suatu kuorum tidak hadir, mesyuarat itu hendaklah ditangguhkan kepada suatu tarikh (tidak melebihi 30 hari) akan diputuskan oleh Jawatankuasa; dan jika korum tidak membentangkan setengah jam selepas masa yang ditetapkan untuk mesyuarat ditangguhkan, anggota yang hadir hendaklah mempunyai kuasa untuk meneruskan mesyuarat tetapi tidak mempunyai kuasa untuk mengubah peraturan-peraturan Pertubuhan atau membuat apa-apa keputusan yang menyentuh seluruh keahlian.
 • Suatu mesyuarat agung tahunan Persatuan hendaklah diadakan secepat mungkin selepas berakhirnya setiap tahun kewangan tetapi tidak lewat daripada bulan April pada tarikh dan masa dan tempat yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Kerja-kerja mesyuarat agung tahunan adalah seperti berikut: -
a) Untuk menerima minit mesyuarat agung tahunan sebelumnya;
b) Untuk menerima laporan Jawatankuasa mengenai perjalanan Pertubuhan sepanjang tahun sebelumnya;
c) Untuk menerima laporan Bendahari dan akaun Pertubuhan bagi tahun sebelumnya yang telah diaudit;
d) Melantik Jawatankuasa dan melantik juruaudit bagi tahun berikutnya;
e) Untuk menangani apa-apa perkara lain sebagaimana yang diletakkan di hadapan.

 • Setiausaha hendaklah menghantar kepada semua ahli sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat satu agenda termasuk salinan minit dan laporan, bersama-sama dengan akaun yang telah diaudit Persatuan bagi tahun sebelumnya. Salinan dokumen-dokumen ini juga akan disediakan di alamat tempat urusan Persatuan untuk dibaca oleh ahli-ahli.
 • Suatu mesyuarat agung khas Pertubuhan boleh diadakan: -
a) Apabila Jawatankuasa difikirkan mustahak;
b) Atas permintaan bersama secara bertulis tidak kurang daripada dua kali bilangan ahli-ahli   
    jawatankuasa, menyatakan tujuan dan sebab-sebab untuk mesyuarat itu.
 • Suatu mesyuarat agung khas yang diminta oleh ahli-ahli hendaklah diadakan untuk tarikh dalam tempoh tiga puluh hari dari penerimaan permintaan mesyuarat itu.
 • Notis dan agenda untuk mesyuarat agung khas itu hendaklah diedarkan oleh Setiausaha kepada semua ahli sekurang-kurangnya 15 hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat itu.
 • Perenggan 8 (1) dan 8 (2) undang-undang ini berkenaan korum dan penangguhan mesyuarat agung tahunan hendaklah juga terpakai kepada mesyuarat agung khas, tetapi dengan peruntukan bahawa jika korum tidak hadir selepas setengah jam dari masa yang ditetapkan untuk mesyuarat agung khas yang ditangguhkan yang diminta oleh ahli-ahli, mesyuarat itu hendaklah dibatalkan dan tiada mesyuarat agung khas akan diminta untuk tujuan yang sama sehingga selepas sekurang-kurangnya enam bulan dari tarikh itu.
 • Setiausaha hendaklah menghantar kepada semua ahli satu salinan draf minit setiap mesyuarat agung tahunan dan khas secepat mungkin selepas tamatnya.

JAWATANKUASA. •  Sesuatu jawatankuasa yang terdiri daripada yang berikut, yang boleh diistilahkan sebagai pemegang jawatan Pertubuhan, hendaklah dipilih di mesyuarat agung tahunan: -

a)  Pengerusi
b) Timbalan Pengerusi
c) Sembilan (9) orang Ahli Jawatankuasa Biasa
 • Bagi jawatan Seorang Setiausaha, Seorang Penolong Setiausahadan Seorang Bendahari adalah jawatan dibawahlantikan Pengerusi. Pengerusi boleh jugamelantik Tiga (3) orang Jawatankuasa tambahan. 
 • Semua pemegang jawatan Pertubuhan dan tiap-tiap pegawai yang menjalankan fungsi eksekutif dalam Pertubuhan hendaklah warganegara Malaysia.
 • Nama-nama untuk jawatan di atas dalam perenggan (1) hendaklah dicadangkan dan disokong dan pemilihan akan dijalankan dengan undi majoriti mudah ahli-ahli di mesyuarat agung tahunan. Semua pejabat-pemegang jawatan adalah layak untuk pemilihan semula setiap tahun.
 • Fungsi Jawatankuasa adalah untuk mengatur dan menyelia aktiviti-aktiviti sehari-hari daripada Pertubuhan dan membuat keputusan mengenai perkara-perkara yang mempengaruhi berjalan dalam dasar am yang telah ditetapkan oleh mesyuarat agung. Jawatankuasa itu tidak boleh bertindak bertentangan dengan hasrat yang dinyatakan dalam mesyuarat agung tanpa merujuk terlebih dahulu untuk dikemukakan didalam mesyuarat agung. Ia hendaklah memberi laporan kepada setiap mesyuarat agung tahunan berkenaan kegiatannya dalam tahun sebelumnya.
 •  Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan, notis 7 hari setiap mesyuarat hendaklah diberikan kepada ahli-ahli. Pengerusi yang bertindak bersendirian atau tidak kurang daripada tiga ahli-ahlinya yang bertindak bersama-sama boleh memanggil mesyuarat jawatankuasa itu akan diadakan pada bila-bila masa. Sekurang-kurangnya setengah ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah hadir bagi prosiding menjadi sah dan untuk membentuk suatu kuorum.
 • Jika timbul apa-apa perkara mustahak yang berkehendakkan kelulusan Jawatankuasa dan ia tidak mungkin untuk mengadakan mesyuarat, setiausaha boleh mendapatkan kelulusan itu melalui surat pekeliling. Syarat-syarat berikut mesti penuh diisi sebelum keputusan Jawatankuasa dianggap telah diperolehi: -
a) Isu-isu perlu dinyatakan dengan jelas dinyatakan di dalam pekeliling dan ditujukan kepada semua ahli 
    jawatankuasa;
b) Sekurang-kurangnya setengah ahli-ahli Jawatankuasa mesti menunjukkan sama ada mereka saya 
    memihak atau menentang cadangan itu;
c) Keputusan hendaklah dengan undi yang terbanyak.
    Apa-apa keputusan yang didapati melalui surat pekeliling hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada   
    mesyuarat Jawatankuasa berikutnya dan dicatatkan di dalam peringatan mesyuarat.
 • Mana-mana ahli Jawatankuasa yang tidak menghadiri mesyuarat tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang memuaskan akan disifatkan sebagai telah meletakkan jawatan didalam Jawatankuasa.
 • Dalam keadaan kematian atau perletakan jawatan ahli Jawatankuasa, Jawatankuasa hendaklah mempunyai kuasa untuk melantik mana-mana anggota yang lain untuk mengisi kekosongan itu sehingga mesyuarat agung pemilihan diadakan.
 • Jawatankuasa boleh memberi arahan kepada Setiausaha dan pegawai-pegawai lain untuk menjalankan urusan Pertubuhan. Ia boleh melantik mana-mana pegawai dan kakitangan itu sebagaimana yang difikirkannya perlu. Ia boleh menggantung atau memecat mana-mana pegawai atau anggota kakitangan bagi pengabaian tugas, kecurangan, curang, tidak cekap, engkar menjalankan keputusan Jawatankuasa, atau untuk apa-apa sebab lain yang difikirkan baik dan mencukupi demi kepentingan pertubuhan.
 • Jawatankuasa boleh melantik mana-mana jawatankuasa kecil untuk apa-apa maksud yang berbangkit daripada atau berhubung dengan mana-mana tugas, fungsi dan matlamat yang ditetapkan di bawah kaedah-kaedah. Mana-mana ahli boleh menjadi ahli jawatankuasa kecil ini.
KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI

 • Pengerusi semasa tempoh jawatannya hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat agung, semua mesyuarat jawatankuasa itu dan hendaklah bertanggungjawab bagi kesempurnaan penjalanan semua mesyuarat itu. Dia mempunyai undi pemutus dan hendaklah menandatangani minit setiap mesyuarat pada masa yang telah diluluskan. Dia hendaklah, bersama-sama dengan Setiausaha dan Bendahari menandatangani semua cek bagi pihak Pertubuhan.
 • Timbalan Pengerus hendaklah memangku jawatan Pengrusi semasa ketiadaannya.
 • Setiausaha hendaklah menjalankan kerja pentadbiran Pertubuhan selaras dengan peraturan, dan hendaklah ia menjalankan perintah mesyuarat agung dan Jawatankuasa. Ia bertanggungjawab mengendalikan urusan surat menyurat dan menyimpan semua buku, dokumen dan kertas kecuali akaun dan rekod kewangan. Dia hendaklah menghadiri semua mesyuarat, dan merekodkan semua prosiding. Beliau hendaklah menyimpan buku daftar ahli yang mengandungi butir-butir seperti nama, nombor kad pengenalan, tarikh dan tempat lahir, pekerjaan, nama dan alamat majikan dan alamat kediaman. Dia hendaklah bersama-sama dengan Pengerusi dan Bendahari, menandatangani semua cek bagi pihak Pertubuhan. Dia hendaklah memfailkan pulangan tahunan dalam tempoh 60 hari dari tarikh mesyuarat agung tahunan kepada Pendaftar Pertubuhan sebagaimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 14 (1) Akta Pertubuhan 1966.
 • Penolong Setiausaha hendaklah membantu Setiausaha dalam menjalankan tugas-tugasnya dan hendaklah bertindak bagi pihaknya jika beliau tidak hadir.
 • Bendahari hendaklah bertanggungjawab terhadap kewangan Pertubuhan. Beliau hendaklah menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan hendaklah bertanggungjawab atas ketepatannya. Beliau bersama-sama dengan Pengerusi dan Setiausaha hendaklah menandatangani semua cek bagi pihak Pertubuhan
 • Ahli Jawatankuasa Biasa hendaklah membantu Jawatankuasa dalam menjalankan tugas seperti yang diarahkan olehnya.
PERUNTUKAN KEWANGAN

 • Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan berikut dalam undang-undang ini, dana pertubuhan boleh dibelanjakan bagi maksud yang perlu , termasuk perbelanjaan pemegang jawatannya dan kakitangan dibayar, dan pengauditan akaunnya, tetapi mereka tidak boleh digunakan untuk membayar denda ahli mana-mana yang boleh disabitkan dalam mahkamah rendah.
 • Bendahari boleh menyimpan wang runcit tidak lebih daripada RM500 (Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja) pada satu-satu masa. Semua wang yang melebihi jumlah hendaklah dimasukkan ke dalam bank yang diluluskan oleh Jawatankuasa. Akaun bank itu hendaklah di atas nama Pertubuhan.
 • Semua cek atau notis penarikan balik ke atas akaun Pertubuhan hendaklah ditandatangani bersama oleh Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari. Dalam ketiadaan Pengerusi, Setiausaha atau Bendahari bagi tempoh yang panjang, Jawatankuasa hendaklah melantik seorang daripada anggotanya untuk menandatangani di tempat beliau.
 • Tiada perbelanjaan yang melebihi RM 2000.00 (Ringgit Malaysia Dua Ribu Sahaja) pada satu-satu masa hendaklah dilakukan tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada jawatankuasa itu, dan tiada perbelanjaan yang melebihi RM10 000.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja) dalam mana-mana satu bulan boleh dilakukan tanpa kebenaran mesyuarat agung terlebih dahulu. Perbelanjaan yang kurang daripada RM 2000.00 Ringgit Malaysia Dua Ribu Sahaja) pada satu-satu masa mungkin ditanggung oleh Pengerusi dengan Setiausaha atau Bendahari.
 • Seberapa segera yang mungkin selepas akhir setiap tahun kewangan, penyata penerimaan dan pembayaran dan kunci kira-kira bagi tahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diaudit oleh juruaudit yang dilantik di bawah peraturan 12. Akaun-akaun yang telah diaudit hendaklah dikemukakan untuk kelulusan mesyuarat agung tahunan yang berikutnya, dan salinan hendaklah disediakan oleh Pertubuhan untuk dibaca oleh ahli-ahli berdaftar.
 • Tahun kewangan Pertubuhan hendaklah bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.
AUDIT

 • Dua orang, tidak boleh menjadi pemegang jawatan Pertubuhan, hendaklah dilantik oleh mesyuarat agung tahunan sebagai Juruaudit Kehormat. Mereka akan memegang jawatan selama satu tahun dan boleh dilantik semula.
 • Juruaudit akan dikehendaki mengaudit akaun Pertubuhan bagi tahun, dan untuk menyediakan laporan atau pengesahan untuk mesyuarat agung tahunan. Mereka juga boleh dikehendaki oleh Pengerusi untuk mengaudit akaun Pertubuhan bagi mana-mana tempoh dalam tempoh mereka memegang jawatan, pada mana-mana tarikh, dan untuk membuat laporan kepada jawatankuasa itu.
PEMEGANG AMANAH

 • Tiga orang Pemegang Amanah yang berumur lebih daripada umur 21 tahun, hendaklah dilantik di mesyuarat agung tahunan dan hendaklah memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh Pertubuhan. Mereka hendaklah terletak hak pada mereka semua jua harta tak alih barang-barang kepada Pertubuhan apabila pelaksanaan Surat Ikatan Amanah.
 • Pemegang amanah tidak boleh menjual, menarik balik atau memindahkan mana-mana harta Pertubuhan tanpa persetujuan dan kuasa mesyuarat agung ahli-ahli.
 • Pemegang Amanah boleh dipecat daripada jawatan oleh mesyuarat agung atas alasan bahawa, memiliki kesihatan sakit ketaksempurnaan akal fikiran, tidak berada dari negara atau untuk apa-apa sebab lain, beliau tidak dapat melaksanakan kewajipan-kewajipannya atau tidak berupaya untuk berbuat begitu memuaskan . Sekiranya berlaku kematian, perletakan jawatan atau penyingkiran seorang pemegang amanah kekosongan itu hendaklah diisi oleh Pemegang Amanah yang baru yang dilantik oleh mesyuarat agung.
TAFSIRAN DAN UNDANG-UNDANG

 • Di antara berlansungnya mesyuarat agung tahunan Jawatankuasa itu hendaklah mentafsirkan undang-undang pertubuhan  dan apabila perlu boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalm undang-undang ini.
 • Kecuali perkara-perkara bertentangan atau tidak selaras dengan dasar sebelum ini yang telah ditetapkan oleh mesyuarat agung, keputusan Jawatankuasa terhadap ahli-ahli adalah muktamad jika tidak diubah oleh keputusan mesyuarat agung
PENASIHAT / PENAUNG

 • Jawatankuasa hendaklah, jika difikirkan patut dan perlu melantik orang-orang yang berkelayakan untuk menjadi Penasihat atau Penaung Pertubuhan. Orang yang dilantik mesti memberi persetujuannya secara bertulis.
LARANGAN

 • Tiada game berikut hendaklah dimainkan dalam premis Pertubuhan: Roulette, Lotto, Fan Tan, Poh, Peh Bin, Belankai, Pai Kau, Tau Ngau, TienNgau, Tien Kow, Chap Ji Kee, Sam Cheong, Dua Puluh Satu, Tiga Puluh Satu, Sepuluh dan ahalf, semua permainan dadu, permainan bank, semua permainan video dan semua permainan kebetulan.
 • Baik Pertubuhan atau ahli-ahlinya tidak harus cuba menghalang atau dengan apa-apa cara lain dengan perniagaan atau harga barang-barang atau terlibat dalam mana-mana gerakan kesatuan sekerja seperti yang ditakrifkan dalam Akta Kesatuan Sekerja, 1959.
 • Pertubuhan tidak boleh menjalankan loteri sama ada dikhaskan kepada ahli-ahli atau tidak, atas nama Pertubuhan, pemegang jawatan atau ahli tanpa kelulusan daripada pihak berkuasa berkenaan terlebih dahulu.
 • "Faedah" seperti yang disebut di bawah seksyen 2 1966 akta Pertubuhan tidak boleh diberikan oleh Pertubuhan kepada mana-mana ahli.
PINDAAN KAEDAH-KAEDAH

 • Kaedah-Kaedah ini tidak boleh dipinda kecuali oleh keputusan mesyuarat agung. Pindaan itu hendaklah berkuat kuasa dari tarikh diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan. Apa-apa pindaan kepada kaedah-kaedah itu hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa 60 hari diluluskan oleh mesyuarat agung.
PEMBUBARAN

 • Pertubuhan boleh dibubarkan secara sukarela dengan resolusi tidak kurang daripada tiga perlima daripada keanggotaan hadir dalam mesyuarat agung.
 • Sekiranya Pertubuhan dibubarkan sebagai menyediakan di atas, semua hutang dan tanggungan yang sah mengikut undang bagi pihaknya hendaklah dilupuskan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diputuskan oleh mesyuarat agung.
 • Kenyataan bersabit dengan pembubaran itu hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pembubaran.
  


0 comments: